$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alım İlanı

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alım İlanı
  • 30.12.2016
  • 79 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLIK DENETMEN YARDIMCILIĞI ANTRE SINAVI DUYURUSU

1GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.

Antre sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınava antre şartlarını içeren adayların ön başvuruları 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardındaki sözlü sınava katılmaya adalet şampiyon adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

2BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Emniyet Denetmen Yardımcılığı antre sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak.

b) Antre sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM göre 4-5 Temmuz 2015 ya da 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Halk Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla KPSS 111 ve KPSS 113 puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış elde etmek.

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan pozitif başarısız olmamak.

Antre sınavına katılma şartlarını içeren ve usulüne uygun şekilde uygulama yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı dek namzet, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya adalet şampiyon adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde bildiri edilecek olup adaylar, duyuru edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara keza tebligat yapılmayacaktır.

3ÖN BAŞVURU FORMU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular altında belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 02-13 Ocak 2017 tarihleri aralarında elektronik ortamda alınacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru formu ekranına antre yapacak olup Sosyal Emniyet Denetmen Yardımcılığı Sınavı Kullanım’nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonradan “işlenmiş” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan daha sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem kadar teftiş edilecektir. Bilgilerinde yanlış olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; başvuru formu formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru sırasında keza fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar irtibat bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en aktüel haliyle yazacaklardır.

f) Kullanim formunun kusursuz ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda bulunan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışarıya tatbik kabul edilmeyecektir.

4BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Emniyet Denetmen Yardımcılığı Sınavı Uygulama. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Tatbik Formunun eksiksiz ve bütün olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan daha sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)

b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi ya da YÖK kadar onaylanmış tanıdık olmayan okullardan mezun olanlar için eşitlik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite kadar onaylanacak örneği.

Giriş sözlü sınavına katılmaya yargı kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde bildiri edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine dek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile ya da hafta içi 09.0017.00 saatleri arasında elden teslim edebilecektir. Başvurunun son günü saat 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu yarım kalmış sayılacaktır.

İstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Emniyet İl Müdürlükleri, Sosyal Emniyet Merkez Müdürlükleri ya da İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı göre onaylama edilebilecektir.

Anekdot: Yalnızca sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar evrak teslim edecektir.

5SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Millet maliyesi:

1) Maliye teorisi (millet gelir ve giderleri, halk borçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası.

3) Ücret hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi çözümleme).

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Milletlerarası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve Aktüel hesaplı sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Uygar hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).

3) Borçlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli doküman hukuku).

5) Idare hukuku ve yönetimle ilgili yargılama usul hukuku.

6) Iş ve sosyal güvenlik hukuku.

d) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Parasal tablolar analizi.

e) Matematik, istatistik bilimi, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

6SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDIRME

Sözlü sınava katılmaya adalet kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara keza yazılmış tebligat yapılmayacaktır.

A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Emniyet Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü imtihan başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

a. Alan bilgisi konularına ilişkin veri düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve mantıklı düşünme gücü,

c. Liyakati, temsilcilik kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılmış özelliklerin herkes için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetiksel ortalamasının en düşük 70 olması şarttır.

C. Imtihan sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan açmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda varisi olmak şartıyla değiştirme aday belirlenir. Sınav sonucunun duyuru edildiği tarihi peşine düşüp takip eden üç ay içerisinde sınavı esas kazananlardan dağıtılmış nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yerine geçen kimse listede bulunan adayların atamaları yapılır.

D. Ana ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların antre sınavı puanının eşdeğer olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

7SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Antre sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların bildiri edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde kullanım ile Kuruma (Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılmış ve/ya da elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

8ATAMA

Antre sınavı sonucunda başarılı olan adaylar galibiyet sıralaması alınarak, Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri takdim etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal Emniyet Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

Tablo-1: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

SIRA NO

BIRIM/ANABİLİM DALI

KADRO ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

1

En Düşük dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve yönetimle ilgili bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul ya da bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu kadar onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

300

KPSS P113

75

2

En Düşük 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik bilimi ve aktüerya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu kadar onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

100

KPSS P111

75

TOPLAM

400

ILETIŞIM

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Imtihan Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tel: 0 312 207 84 4384 1185 39

Fax: 0 312 207 81 44

E-Posta: iksinav@sgk.gov.tr

Bir önceki yazımız olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2017 İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ