$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı

PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 09.02.2017
  • 53 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve öteki kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak yönetimsel Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri açıklanmış pozisyonlara 2016 yılı Ulus Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Ofis Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “Idari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Laf konusu yönetimsel hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi zarfında yer alanlar hariç elde etmek üzere Türk vatandaşı elde etmek.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış edinmek.

ANEKDOT: 13/02/1983 tarihinden daha sonra doğanlar başvuru edebilecektir.

c) Halk haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirli süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan nedeniyle altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, zimmet, irtikap, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş elde etmek veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da erteletmiş elde etmek.

e) Başka kuruluşlara karşısında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilmiş öğrenim şartını haiz almak (Son uygulama tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak “sözlü sınavda” sonra gelmek.

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Kamu/Ankara Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62

e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

T.C.

Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı ilgili Kuruluşudur.

T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

ğ) Herhangi bir sosyal emniyet kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

h) Daha önce çalıştıkları millet kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş elde etmek.

ÖZEL KOŞULLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Ofis Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için asgari dört takvim eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-1 listede belirtilmiş bölümlerin birinden mezun edinmek.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı tahsis yapmasına engel olabilecek beden veya zihin hastalığı bulunmadığını devlete ait afiyet kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan tarzında en az 70 (yetmiş) puan almış almak.

b) Distribütör pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilmiş bölümlerin birinden mezun elde etmek.

2) Son başvuru formu tarihi itibariyle asgari B sınıfı ehliyet ile A2 sınıfı şoför belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine ya da Motorlu Araç Sürücü Sertifikasına son dilekçe tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip almak.)

ANEKDOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü ehliyeti yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya emrindeki tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta yayılma işlerini şekilde yapabilecek derecede dinç, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile yükseklik arasındaki farkın 15’ten artı olmadığını afiyet kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış almak.

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Halk/Ankara Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62

e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

T.C.

Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı ilgili Kuruluşudur.

T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

DILEKÇE ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

ANEKDOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilmiş şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlatmak üzere bildiri edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü imtihan 20.03.201731.03.2017 tarihleri arasında yapılacak olup, yeri Şirketimizin internet adreslerinde bildiri edilecek ve keza cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını bildiren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü ehliyeti, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; distribütör adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetiksel ortalamasından oluşacaktır.

5- Sözlü sınava katılanlar, bildiri tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılmış olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, netice ilgiliye bildirilecektir.

6- Sınav notu en yüksek olandan açtırmak üzere bildiri edilen pozisyon sayısı kadar devir yapılacaktır.

Puanların eşdeğer olduğu takdirde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da benzer olması halinde yaşı büyük olan,

Adayın ataması yapılır.

NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT işyerinde çalıştırılacaktır.

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Halk/Ankara Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62

e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

T.C.

Ulaştırırla Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı ilgili Kuruluşudur.

T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

7- Ilan edilen pozisyon sayısı değin aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına tarafından tahsis yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık zaman sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Millet Personeli Seçme Sınavı netice belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul ya da noter tasdikli örneği (Belgenin aslının takdim edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair açıklama,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) Meslek isteme beyannamesi,

f) Mülk bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin afiyet kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara aleyhinde mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılmış demeç,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

i) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu vakit içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır.

2) Sipariş Verme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların dilekçe formunda belirtilmiş adreslerine beyanat yapılacak olup, adaylar ödev kararının kendilerine bildiri tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde görev işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık devir süresini tamamlamadan diğer bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonradan evlenenler 6 aylık fiili ödev sürelerini müteakip benzeşen durumu nakil başvurusunda bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları başlıca alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise benzeyen durumu da olsa 3 sene süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Kamu/Ankara Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62

e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

T.C.

Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı ilgili Kuruluşudur.

T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Idari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Yöntem ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda kayıtlı şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

ANEKDOT: İstihdam edilecek personelin pozisyon unvan ve sayısı ile tahsis yerlerini, mezun oldukları birim ve kodlarını gösterir tablolar Şirketin internet adresinde (www.ptt.gov.tr. http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişim olduğu takdirde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Hem, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Telefon: (0 312) 509 56 05-73-74-75-76-77-62

e-posta: iskar@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

T.C.

Ulaştırırla Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı ilgili Kuruluşudur.

ANEKDOT: PTT ALINACAK PERSONEL SAYISINI YAYINLAMADIĞI İÇİN ALINACAK PERSONEL SAYISI HEMEN ŞIMDI NET DEĞİLDİR.

Bir önceki yazımız olan Şenyurt Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ