$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alım İlanı

ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alım İlanı
  • 13.02.2017
  • 15 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

TC. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTIRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YERLİ

SÖZLEŞMELİ BILIRKIŞI PERSONEL GIRIŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Atama Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Tanıdık Olmayan Sözleşmeli Personel Hakkında Mevzuat hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve öteki mevzuat hükümlerine ast kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (15) adet sözleşmeli yerli bilirkişi personel alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 04/04/2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Benzer gün bitmemesi halinde peşine düşüp takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

BIRIM

KONTENJAN

YABANCI DİL

DÜZEYİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Maliye

1

İngilizce

C

Tıp Fakültesi Eczacılık Fakültesi Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği Biyokimya Moleküler Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

İngilizce

B

Tarih

Tarih Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Rus Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık

1

Rusça

A

Fars Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık

1

Farsça

A

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Kimya

Kimya Mühendisliği Kimya Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Grafik

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Grafik Sanatları Grafik Tasarım Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)

1

İngilizce

C

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Mütercim-Çevirmenlik

1

Almanca

A

Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Mütercim-Çevirmenlik

1

Arapça

A

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1

İngilizce

C

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği

2

İngilizce

C

I- SINAVA DILEKÇE ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) Yükseköğretim kurumlarının asgari dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı bulunan bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört takvim fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş edinmek.

b) Yukarıdaki tabloda belirtilmiş dil ve düzeylerde tanıdık olmayan dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Saptama Sınavı, veya eşit kabul edilen sınavlarla belgelemek.

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi elde etmek.

B) ÖZEL KOŞULLAR:

a) Türk Vatandaşı elde etmek,

b) Halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) 5237 sayılı Türk Suç Oluşturan Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısında suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, ulusal savunmaya karşısında suçlar, devlet sırlarına aleyhinde suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihin hastalığı bulunmamak.

II- DILEKÇE İÇİN ZORUNLU İŞLEMLER:

a) Adaylar “Uygulama” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.

b) Kullanim Formuna ilave olarak adaylar tatbik sırasında aşağıdaki belgeleri takdim edeceklerdir;

1. Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık göre onaylı örneği,

2. YDS ya da buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği yer alan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilmiş düzeyde puan durumunu gösterir netice belgesi,

3. T.C. kimlik numarası beyanı,

4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

5. Sıhhat açısından görevini sürekli yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılmış beyanı,

7. Başkanlığın tahsis alanı ile ilgili konularda veri ve tecrübe sahibi iseniz evrak, (Yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda devir yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)

8. Çalışacağı vakit boyunca ya da Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl zaman ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında bulunan kapsam dahilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin vaat beyanı.

III- TATBIK ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 28/02/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Uygulama Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup resim yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imza atmak suretiyle yukarıda açıklanmış belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine bizzat veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilanda kayıtlı süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Antre sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Tanıdık Olmayan dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60′ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru formu puanına tarafından; başvuru formu puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir bölge için tahsis yapılacak pozisyon sayısının azami on katına kadar namzet, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan bölge adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak şampiyon adaylara sınavın yapılacağı yer ve zamanı; ÖSYM Netice Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Hem tebligat yapılmaz.

IV- SINAV KONULARI:

Sözlü sınav adayların;

a) Yukarıdaki tabloda bulunan öğrenim dallarına ilişkin veri düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, öteki bentlerde belirtilmiş ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekir.

V- SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, görev yapılacak pozisyon sayısı kadar belli başlı olarak kazananların listesi belirlenir. Başkanlığımız gereklilik ve zorunlu görmesi halinde yedek liste belirleyebilir.

Protez listede bulunan adaylar, ilgili alandaki belli başlı adayın göreve başlamaması durumunda kurum kadar galibiyet sırasına göre atanabilir. Yerine Geçen Kimse adayların daha sonraki sınavlar için müktesep yargı veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.

Imtihan sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınav sonuçlarının bildiri edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılmış olarak Başkanlığa itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptama edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Canice Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tatbik Formunda gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa deha bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak istek edemezler, Idare kadar ödenen değer yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar millet görevlisi ise bu şart ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

VI- ÇALIŞMA ŞEKLİ

Birincil kez işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için kontrat yapılır. Test süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkili yürütüp yürütmediği, yöntem ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerleme formuna kadar değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yapılan değer biçme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni kontrat yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler yeniden Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

Ilan olunur.

Bir önceki yazımız olan İnönü Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ