$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 20.02.2017
  • 24 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Yiyecek ve Kontrol Genel Müdürlüğüne alt olarak faaliyetini sürdüren Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere, yazılmış ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması başlıca alınmak suretiyle aşağı pozisyon sayısı ve uygulama şartları açıklanmış toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON NORMAL

ADEDİ

ÖZEL ŞARTLAR

Ziraat Mühendisi

1

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu elde etmek

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde açıklanmış genel şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak.

3- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş edinmek.

4- Asil ve değiştirme olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara Emniyet soruşturması ve/veya kayıtlar

araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini

aralıksız yapmasına engel olabilecek düşünce hastalığı bulunmamak.

6- Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik ya da ihtiyarlık aylığı almıyor edinmek,

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya kontrat dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek yanlı feshetmemiş almak.

8- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen

Bakanlar Kurulu Kararının “Baştan Hizmete Gücenme” başlıklı Ek l’ inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına tutarsız hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya anlaşma dönemi içinde sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe millet kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında her tarafta istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle koyma yapılanlarla, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması olası bulunmamaktadır. Anlaşma imzalanmış olsa bile, bu durumun anlaşılması halinde kontrat iptal edilecektir.

9- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Hem, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe tutarsız belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal operasyon yapılacaktır ve Yöneticilik tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu layık hukuki faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru Formu şekli, istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması

Adayların, Bakanlığımıza ait “www.tarim.gov.tr” internet adresinde yayınlanan başvuru

dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra istenilen belgelerle beraber

Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının peşinde, 20.02.2017 tarihinden

03.03.2017 tarihi çalışma saati bitimine kadar; Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü Yeşiltepe Mahallesi

604. Sok. Silopi/ŞIRNAK adresine şahsen dilekçe yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Dilekçe tarihini geciktiren ve öteki sebeplerle bu tarihten sonra başvuru edenler ile eksik ve yanlış evrak takdim edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler:

a) Dilekçe dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) KPSSP3 (doğrulama kodu yer alan) puanını belirten sınav netice belgeleri

d) Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi.

e) 2 Adet vesikalık resim (son 6 ayda çekilmiş).

f) Sağlık Raporu ( Bütün Teşekküllü Hastaneden)

g) Sabıka Kaydı

h) Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair evrak

Belirtilen sürenin bitimine dek başvuru eden ve şartları içeren, anlaşma imzalamaya yargı şampiyon asil ve yerine geçen kimse adayların listesi 08.03.2017 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) bildiri edilecektir. Sonuçların duyuru edilmesinden sonradan 15 (onbeş) gün içerisinde Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğüne başvurmayan aday hakkını kaybeder, yerine yedek adaylardan öncelik sırasına tarafından tayin yapılır. Posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Anlaşma imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya onaylı örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde adaylar haklarını kaybederler

Atama işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılmış ve sözlü imtihan yapılmaksızın, genel koşullar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve bahşedilen zaman içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak başvuru eden adaylar arasından, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına göre en yüksek puan esas gücenmek suretiyle, Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü göre yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de puan sıralamasına tarafından yerine geçen kimse listeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi “Güvenlik Soruşturması ve Kayıtlar Araştırması” neticesinde uygun olan adayla sözleşme imzalanarak tamamlanacaktır. Emniyet soruşturması ve evraklar araştırması sonucu negatif olan namzet yerleştirilmediği takdirde hiçbir hak bahis edemeyecektir. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMA IŞLEM TAKVİMİ

IŞLEM SÜRECİ

TARİH

bildiri Tarihi

20.02.2017

Başvuru başlangıç-bitiş tarihi

20.02.2017-03.03.2017

Değerlendirme Süresi

06-07.03.2017

Sonuçların Açıklanması

08.03.2017

T.C

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Habur Veteriner Hudut Teftiş Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Yiyecek ve Yoklama Genel Müdürlüğüne alt olarak faaliyetini sürdüren Habur Baytar Hudut Teftiş Noktası Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/ya da sözlü sınav yapılmaksızın 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması başlıca alınmak suretiyle aşağı pozisyon sayısı ve uygulama şartları belirli toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SIRADAN

ADEDİ

ÖZEL KOŞULLAR

Baytar Hekim

2

Baytar Fakültesi Mezunu almak

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilmiş genel şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak.

3- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş ya da yerine koyma sınıfa geçirilmiş elde etmek.

4- Sunulan hizmet gereği vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak

5- Asil ve protez olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara Emniyet soruşturması ve/veya evraklar

araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek us hastalığı bulunmamak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya ihtiyarlık aylığı almıyor edinmek,

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına tutarsız hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması ya da kontrat dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş edinmek.

9- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen

Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Gücenme” başlıklı Ilave l’ inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya kontrat dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ulus kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında bitmiş istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle koyma yapılanlarla, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince anlaşma yapılması muhtemel bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile, bu durumun anlaşılması halinde kontrat iptal edilecektir.

10- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte takdim ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Anlaşma imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında hukuki işlem yapılacaktır ve Yöneticilik kadar kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu değerinde yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kullanım şekli, istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması

Adayların, Bakanlığımıza ait “www.tarim.gov.tr” internet adresinde yayınlanan tatbik

dilekçesini eksiksiz ve dürüst bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra istenilen belgelerle beraber

Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 20.02.2017 tarihinden

03.03.2017 tarihi iş saati bitimine kadar; Habur Baytar Hudut Teftiş Noktası Müdürlüğü

Habur Gümrük Sahası Silopi/ŞIRNAK adresine kişisel olarak tatbik yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Dilekçe tarihini geciktiren ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile yetkisiz ve hatalı doküman takdim edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler:

a) Dilekçe dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) KPSSP3 (doğrulama kodu yer alan) puanını belirten sınav netice belgeleri

d) Diploma ya da geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi.

e) 2 Adet vesikalık resim (son 6 ayda çekilmiş).

f) Sağlık Raporu ( Tam Teşekküllü Hastaneden)

g) Sabıka Kaydı

h) Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair evrak

Açıklanmış sürenin bitimine dek başvuru eden ve şartları içeren, anlaşma imzalamaya hak kazanan asil ve değiştirme adayların listesi 08.03.2017 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) duyuru edilecektir. Sonuçların bildiri edilmesinden sonradan 15 (onbeş) gün içerisinde Habur Veteriner Hudut Denetleme Noktası Müdürlüğüne başvurmayan namzet hakkını kaybeder, yerine yerine koyma adaylardan öncelik sırasına kadar ödev yapılır. Posta aracılığıyla tebligat yapılmayacaktır.

Kontrat imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya tasdikli örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde adaylar haklarını kaybederler

Sıralama işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü imtihan yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen vakit içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak başvuru eden adaylar arasından, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına tarafından en yüksek puan başlıca gücüne gitmek suretiyle, Habur Veteriner Hudut Yoklama Noktası Müdürlüğü kadar yapılacaktır. Pozisyon için asil namzet dışındakiler de puan sıralamasına göre değiştirme listeye alınacaktır. Yatırma işlemi “Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması” neticesinde yerinde olan adayla sözleşme imzalanarak tamamlanacaktır. Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması sonucu negatif olan aday yerleştirilmediği takdirde hiçbir adalet iddia edemeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KOYMA IŞLEM TAKVİMİ

OPERASYON SÜRECİ

TARİH

bildiri Tarihi

20.02.2017

Dilekçe açılış-bitiş tarihi

20.02.2017-03.03.2017

Değer Biçme Süresi

06-07.03.2017

Sonuçların Açıklanması

08.03.2017

Bir önceki yazımız olan Akhisar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ