$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 25.01.2017
  • 72 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değiştirme Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilerek ücretleri Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye bütçesinden karşılamak üzere; 1 (bir) Sağlık Durumu Teknikeri ve 3 (üç) Büro Personeli, Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilerek ücretleri Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermayesinden karşılanmak üzere; 1 (bir) Fizyoterapist ve 1 (bir) Eczacı edinmek üzere toplam 6 (altı) sözleşmeli personel alınacak olup, 2016 yılı Ulus Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuru edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan 1 sayılı cetvele tarafından KPSS şartı aranmamaktadır.

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

– Sıhhat Hizmetleri Iş Yüksekokullarının Ambulans ve Ivedi Bakım Teknikerliği Önlisans Programından mezun edinmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri gösteren V no.lu belgeye sahip edinmek.

BAVŞURU KODU : 01

*Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahisi Lokal Ameliyathanesinde çalıştırılmak üzere

OFIS PERSONELİ

BAVŞURU KODU : 02

1

– Asgari lise ve dengi mektep mezun almak

– Üçüncü basamak Millet Hastanelerinde mezuniyetinden daha sonra asgari 5 (beş) yıl süre ile Büro Personeli olarak çalışmış almak ve sigorta belgesi ile belgelendirmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri gösteren VI, VII, VIII ve IX no.lu belgelere sahip olmak

*Diş Hekimliği Fakültesi Klinik sekreteri ve evraklar hizmetlerinde çalıştırılmak üzere

BÜRO PERSONELİ

BAVŞURU KODU : 03

1

– Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık Lisans eğitimi veren Fakültelerinin İşletme Bölümünden mezun almak

– Üçüncü basamak Millet Hastanelerinde mezuniyetinden daha sonra en düşük 2 (iki) yıl zaman ile Ofis Personeli olarak çalışmış elde etmek ve sigorta belgesi ile belgelendirmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten VII ve X no.lu belgelere sahip olmak.

*Diş Hekimliği Fakültesi Muhasebe/satın alma biriminde çalıştırılmak üzere

OFIS PERSONELİ

BAVŞURU KODU : 04

1

– Yükseköğretim Kurumlarının 4 takvim Lisans eğitimi veren Fakültelerinin İşletme Bölümünden mezun almak

– Üçüncü basamak Ulus Hastanelerinde mezuniyetinden sonra asgari 2 (iki) yıl zaman ile Klinik Sekreteri olarak çalışmış olmak ve sigorta belgesi ile belgelendirmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten VII, XI ve XII no.lu belgelere sahip almak.

*Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Sekreteri olarak çalıştırılmak üzere

FİZYOTERAPİST

BAVŞURU KODU : 05

1

-Yükseköğretim Kurumlannın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten I , II ve IV no.lu belgelere sahip elde etmek.

*Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere (Afiyet Tatbik ve Araştırma Merkezi )

ECZACI

BAVŞURU KODU : 06

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

(KPSS Şartı Aranmamaktadır, Görüşme sonucuna göre belirlenecektir.)

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten I, III ve IV no.lu belgelere sahip almak.

*Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere (Sağlık Durumu Uygulama ve Araştırma Merkezi )

1- Başvuracak adaylarda yukarıda kayıtlı özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirli aşağıdaki genel koşullar aranır:

a) Türk Vatandaşı edinmek,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Halk haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Suç Oluşturan Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha pozitif süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, sus payı, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış edinmek ya da muaf edinmek ya da tecilli elde etmek.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini aralıksız yapmasına engel olabilecek us hastalığı bulunmamak.

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış almak. (Asil ve yerine geçen kimse olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Emniyet Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor elde etmek

3- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı başlıca alınacaktır.(Eczacılık pozisyonu hariç)

4- 6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan fazla güvenli olmayan işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5- 7/24 Aralıksız hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan alıştırma planlan dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek yanlı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil namzet görüşme sonucu belirlenecektir.

KULLANIM SEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine dek) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter onaylı ya da aslı görülmek üzere) kişisel olarak kullanim yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların ad listeleri, işe başlamaları için zorunlu kayıtlar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ ve http: //dent. erciye s.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı dek değiştirme belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla sıralama yapılacaktır. Asil ve Yerine Koyma olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu duyuru beyanat mahiyetinde olacağından, hem tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2016 KPSS (B) grubu imtihan netice belgesi ( barkotlu internet çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik koşul belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- Iş talep formu

7- (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belgeler:

I) Sağlık Başvuru ve Araştırma Merkezinde sağlık turizm dahilinde kurumumuza başvuran yabancı uyruklu hasta ve hasta yakınları ile olan iletişimin bütün ve dinç olarak sağlanması için son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS den minimum C seviyesinde İngilizceden puan almış edinmek.

II) En Az 200 saat SPSS eğitim aldığına dair evrak sahibi olmak.

III) Mezuniyetinden daha sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinin eczane ünitesinde minimum 1 yıl eczacı olarak tayin yapmış elde etmek ve aynı vakit kadar sigorta primi yatırılmış almak.

IV) Minimum 80 saat Hastane Veri Yönetim Sistemleri eğitim sertifikası sahibi edinmek.

V) Ulus Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Kesintisiz Eğitim Merkezleri göre düzenlenen en az 40 saat süreyle “Cerrahi Hastalarda Şiddet Havayolu Yönetimi ve Postoperatif Bakım” belgesine sahip almak

VI) Millet Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Aralıksız Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen asgari 20 saat vakit ile “Tıbbi Tescil Yönetimi ve Klinik Kodlama” kursu katılım belgesine sahip olmak

VII) Minimum 20 saat süre ile “Entegre Hastane Otomasyonu Eğitimi” sertifikasına sahip edinmek

VIII) En Düşük 60 saat süre ile “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasına sahip olmak

IX) En Düşük 60 saat vakit ile “Arşivcilik Eğitim Programı” sertifikasına sahip elde etmek

X) Üniversitelerin Kesintisiz Eğitim Dilekçe ve Araştırma Merkezleri göre düzenlenen en düşük 40 saat süreyle “Medikal Muhasebe Yönetimi Sertifikasına” sahip olmak

XI) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Aralıksız Eğitim Merkezleri göre düzenlenen “TİG TEMELİNDE MORBİDİTE VE MORTALİTE KODLAMA EĞİTİMİ” belgesine sahip edinmek

XII) Millet Kurum ve Kuruluşları tarafından onaylı minimum 150 saatlik “Bilgisayar Kullanımı Belgesine” sahip elde etmek

Bir önceki yazımız olan Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ