$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

ÇSGB Sözleşmeli Danışma Görevlisi Alım İlanı

ÇSGB Sözleşmeli Danışma Görevlisi Alım İlanı
  • 15.12.2016
  • 53 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL EMNIYET BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALI YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] zarfında Katılım Öncesi Mali Takviye Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak ödev yapan Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda TR07H5.01-01/004 Sayılı BEYGIR Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 1 (bir) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan aday, laf konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

UZMAN PERSONEL

KIŞI SAYISI

Danışma Görevlisi

1

TOPLAM

1

Personel yukarıda kayıtlı AT Sözleşmesi kapsamında istihdam edileceğinden, meslek sözleşmesi süresi azami 15.12.2017’ye kadar olacaktır. Bu tarihten sonra sözleşmeli personel kadrolu olarak istihdam edilmeyecektir. İstihdam edilecek personelin devlet memurluğu ile bir ilgisi olmayacaktır. İstihdam edilecek personelin maaş aralığı aylık 1.200 ile 1.600 Avroya tekabül etmektedir. Brüt ücrete eşit bu meblağdan, gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi ile diğer bütün ödenti ve kesintiler düşülecektir.

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI[4]

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel koşullar:

a. Emniyet soruşturması engeli bulunmamak;

b. Halk haklarından yoksun bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine aleyhinde işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, sus payı, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ya da asalet ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa dövme suçlarından nedeniyle mahkum bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da askerlikten muaf elde etmek;

e. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Laf konusu genel koşullara ilave olarak personelin iş tanımı ve aranan nitelikler altında yer almaktadır. Danışma Görevlisi, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Başvuru Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve açıklık ilkelerine uygun bir şekilde davranmakla yükümlüdür.

II.I IŞ TANIMI

Avrupa Birliği ve Parasal Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda istihdam edilecek danışma görevlisinin genel iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

. Başkanlık makamına gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin (elektronik ya da imza sistemi aracılığıyla) uygun olarak karşılanması ve yönlendirilmesi;

. Başkanlık makamına gelen aramalarda ön bilgilendirmenin ve zorunlu yönlendirmelerin yapılması;

. Avrupa Birliği ve Parasal Yardımlar Dairesi Başkanı, Daire Başkanları veya Bölüm Koordinatörleri göre bahşedilen öteki görevlerin yerine getirilmesi.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Danışma görevlisi adayının sağlaması gereken minimum nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda seçim nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

ARANAN ASGARI NİTELİKLER

TERCIH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

GENEL NİTELİKLER

. İyi düzeyde Türkçe anlamak;

. İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek, (Microsoft Office programlarına baskın elde etmek).

. İngilizce anlayışlı olmak: son dilekçe tarihinden itibaren 2 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS’den asgari 70 puan veya eşdeğeri[5] puana sahip elde etmek[6] [7]

. Üniversite mezunu elde etmek ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ya da yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması

. Büro Yönetimi, Ofis Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Idareci Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun edinmek.

MESLEKİ TECRÜBE VE NİTELİKLER

. Danışma görevlisi ve/ya da sekreter/idareci asistanı olarak minimum 1 takvim meslek deneyimine sahip edinmek

. Danışma görevlisi ve/ya da sekreter/yönetici asistanı olarak asgari 2 takvim iş deneyimine sahip olmak,

. 50’den fazla çalışanı olan bir işyerinde danışma görevlisi ve/ veya sekreter/yönetici asistanı olarak çalışmış olmak.

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, üç derece derece bir değerlendirmeye alt tutulacaktır.

Değerlendirmenin birincil aşamasında, adayların istenilen başvuru belgelerini eksiksiz ve vaktinde teslim edip etmedikleri denetleme edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen ya da belgeleri aşağı açıklanmış son başvuru tarihinden sonradan teslim eden adaylar elenecektir.

İkinci aşamada adaylarda aranan en az nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler ya da mesleki tecrübe ve nitelikler için yukarıda açıklanmış en az nitelikleri sağlayamayan adaylar elenecektir.

Birinci faz değerlendirmesi sonunda elemeden geçen adaylara karşın olarak yapılacak ikinci faz değerlendirmesinde, minimum nitelikler ve seçim nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerleme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. İkinci değerlendirme aşamasını geçen ve sıralamada en yüksek puanı alan maksimum 10 namzet kısa listede yer alacak ve sözlü sınava gösteri edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat yeri ve tarihi www.ikg.gov.tr üzerinden duyuru edilecektir. Kullanım sahiplerine hem izah etme yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan İngilizce ve Türkçe yapılacaktır. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ilave olarak; başvurdukları pozisyona karşın dil bilgisi, genel kültür düzeyi, mantıklı düşünme, kavrama, açıklama ve temsilcilik kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Değer Biçme sonucu; teknik değerlendirme puanı ve sözlü imtihan puanlarının aritmetiksel ortalamasına göre belirlenecektir.

Değer Biçme sonucuna göre en yüksek puanı alan namzet asil, sonraki namzet ise yerine koyma olarak belirlenecek ve www.ikg.gov.tr internet adresinde duyuru edilecektir.

IV. BAŞVURU FORMU ŞEKLİ VE YERİ

AB ve Finansal Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) tedarik edilecek başvuru formu ve aşağıda farzedilen belgeler, elden veya posta yoluyla aşağı yer alan adrese teslim edilecektir:

“T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Parasal Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara”

Başka yollarla (örn: faks veya elektronik posta) gönderilen özgeçmişler başvuru formu olarak kabul edilmeyecek ve kesin surette dikkate alınmayacaktır.

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

– Adayın adı ve soyadı;

– Başvurduğu pozisyon: DANIŞMA GÖREVLİSİ;

-“T.C. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi.

– “İhale Dokümanıdır. Başlangıç Oturumundan Önce Açmayınız” ibaresi.

Zarfın üstünde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvuruların son teslim tarihi 30.12.2016 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Son kullanım tarihinin teyidi için başvurunun yollama tarihi, damga pulu tarihi ya da tediye tarihi başlıca alınır. Son tatbik tarihinden sonradan sunulan başvurular aracısız reddedilecektir. Başkanlığımız, yönetimle ilgili etkinliği temin etmek nedeniyle, başvuruların değerlendirmesinin tasdik tarihinden daha sonra teslim edilen başvuruları reddedebilir.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en düşük 8 gün öncesine dek recruitment@ikg.gov.tr e-posta adresine iletilmelidir. Yalnızca, bu ilan metninde açıkça açıklama edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve bahşedilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Bu yazılı cevaplar son dilekçe tarihinden en düşük 4 gün öncesine değin yayımlanmış olacaktır. Yayınlanan soru ve cevaplardan farkında olmak amacıyla internet sitemizin ahenkli olarak takip edilmesi öğüt edilir. Sözlü görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) bulunan “Başvuru” ve “Özgeçmiş” (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir), dilekçe formuna geçerli ve etkin olarak kullanılan bir e-posta adresi eklenmesi zorunludur,

. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, yurtdışındaki üniversitelerden mezun adaylar için eşitlik belgesi,

. Adli Sicil Kaydı,

. Yabancı dil bilgisini belirten belgenin fotokopisi,

. Adayların yukarıda belirtilmiş meslek deneyim koşullarını yerine getirdiğini belgeleyecek şekilde önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini belirten çalışma belgeleri,

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir evrak,

. Kimlik belgesinin fotokopisi,

. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık resim.

Bu belgelerin dışarıda yukarıda belirtilmiş adayın sağlaması gereken en az nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu göre değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

“İyi düzeyde Türkçe anlamak” ve “iyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek” nitelikleri için doküman şartı aranmayacak, adayın beyanı kabul edilecektir.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşulları”nda belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan zorunlu belgeler istenecektir.

VI. TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

ARANAN MINIMUM NİTELİKLER

TERCIH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

PUANLAMA

GENEL NİTELİKLER

İngilizce anlayışlı olmak: son uygulama tarihinden itibaren 2 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğerine[8] sahip olmak[9][10].

İngilizce dil bilgisine ilişkin belgeler:

YDS/KPDS/ÜDS 71-79 puan veya eşdeğeri ise

Azami 5 puan

YDS/KPDS/ÜDS 80-89 puan veya eşdeğeri ise

Azami 15 puan

YDS/KPDS/ÜDS 90-100 puan veya eşdeğeri ise

Maksimum 25 puan

Üniversite mezunu edinmek ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Azami 15 puan

çok iyi düzeyde Türkçe anlamak. (Herhangi bir kanıtlayıcı belgeye gereklilik bulunmamaktadır.)

İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek.(Microsoft Office programlarına dominant edinmek.)

MESLEKİ TECRÜBE VE NİTELİKLER

Danışma görevlisi ve/ya da sekreter/yönetici asistanı olarak asgari 1 takvim iş deneyimine sahip edinmek,

Danışma görevlisi ve/ya da sekreter/yönetici asistanı olarak en az 2 takvim meslek deneyimine sahip olmak,

Azami 30 puan

50’den fazla çalışanı olan bir işyerinde danışma görevlisi ve/ veya sekreter/idareci asistanı olarak çalışmış almak

Azami 30 puan

[1] “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Aralarında Katılım Öncesi Takviye Aracı (IPA) ile Tedarik Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma”.

[2] “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki Katılım Öncesi Takviye Arabulucu’ndan sağlanan kalabalık desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması”.

3 “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) Kapsamındaki Teknik Yardım Önceliğinin Uygulanmasından Kaynaklanan Giderlerin Aracısız Finansmanına İlişkin Proje”.

4 Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve kanıt niteliğindeki belgeler, tatbik sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına kadar talep edilebilecektir.

5 ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

6 Eğitim dili İngilizce olan en az dört yıllık bölümlerden veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olanlar için bu koşul aranmayacaktır.

7 Yabancı dil kursları sertifikaları kabul edilmeyecektir.

8 ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

9 Tanıdık Olmayan dil kursları sertifikaları kabul edilmeyecektir.

10 Eğitim dili İngilizce olan asgari dört yıllık bölümlerden ya da denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş tanıdık olmayan yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olanlar için bu durum aranmayacaktır.

Bir önceki yazımız olan Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ